شماره حساب جهت واریز وجه و تکمیل سفارش

شماره کارت: 5022297000123609
شماره حساب: 319.100.11300471.1
شبا: IR410570031910011300471001

به نام عبدالرضا جمشید نژاد - زاوش قنبری بانک پاسارگاد. لطفا پس از واریز وجه جهت تکمیل سفارش، فیش واریزی را همراه با نام و نام خانوادگی یا مرجع سفارش به شماره 09123860887 واتساپ نمایید.

صفحه اصلی